นโยบายการยกเลิก

หากท่านยกเลิกการจองของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินมัดจำของท่านคืน ดังต่อไปน:

  • การยกเลิกเกินกว่า 7 วันก่อนออกเดินทาง: คืนเงินเต็มจำนวน
  • การยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนงก่อนออกเดินทาง: ไม่มีการคืนเงิน
  • ไม่แสดง: ไม่มีการคืนเงิน 
Even when cancelling only one of multiple bookings less than 7 days before the departure,
the whole deposit shown on the transfer voucher will be forfeited.

 

*A manipulation fee of 100 CZK is non-refundable in every case.